Használati feltételek

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ EZT A WEBHELYET VAGY BÁRMELY MÁS HERBALIFE WEBHELYE(KE)T, VAGY MIELŐTT A HERBALIFE-TÓL BÁRMILYEN TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST VÁSÁROLNA.

Ez a Megállapodás (a „Megállapodás”) a Herbalife International of America, Inc. (P. O. Box 80210, Los Angeles, CA 90080-0210, USA), egy nevadai társaság (a „Társaság”, „Herbalife” vagy „mi”), és Ön, mint természetes személy között jön létre. Jelen Megállapodás rögzíti ennek a webhelynek és bármilyen más Herbalife webhely(ek)nek az Ön által történő használatára és a Herbalife termékek, szolgáltatások vásárlására és/vagy használatára (továbbiakban együttesen mint „Kínálat(ok)”-ra) vonatkozó jogi feltételeit.

A Herbalife webhelyeinek használatával, beleértve az összes weboldalt (együttesen: a „Webhely”) és az ezekben található összes információ, adat, szöveg, szoftver, tájékoztatás, kép, hang és bármilyen más anyag (együttesen: a „Tartalom”), vagy bármilyen más Kínálat használatát vagy megvásárlását, Ön elfogadja a jelen Megállapodást, és vállalja, hogy betartja a Megállapodás feltételeit.

Ha nincs megelégedve a webhellyel vagy a Kínálattal, az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslata abban áll, hogy befejezi a Webhely vagy a Kínálat használatát. Ez a rendelkezés nem érinti a 6. pontban (Herbalife vásárlói garancia) foglaltakat.

1. MÓDOSÍTÁSOK

A Társaság bármikor:

 • Egyoldalúan módosíthatja a Megállapodás feltételeit;
 • Fejlesztheti, kiegészítheti, módosíthatja vagy megszüntetheti a Webhelyet vagy a Kínálatot, vagy a Webhely vagy a Kínálat bármely részét.

A Megállapodást érintő bármely változás az erről szóló értesítés kézhezvétele (e-mailben történő értesítés esetében), illetve közzététele (a Webhelyen történő közlés esetében; (együttesen: „Értesítés”) időpontjában lép hatályba. A Webhely vagy a Kínálat Értesítést követő használata ezen változtatások illetve módosítások elfogadásaként tekintendő. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen olvassa át ezt a Megállapodást és ismerje a mindenkor hatályos változatát.

A webhely és a Kínálat bármilyen fejlesztése, bővítése vagy módosítása a jelen Megállapodás hatálya alá esik.

2. HOZZÁFÉRÉS

A Webhely használatához Önnek internetes hozzáféréssel kell rendelkeznie, és fizetnie kell az ehhez a hozzáféréshez kapcsolódó valamennyi szolgáltatási díjat. Ezen kívül biztosítania kell az Internet eléréséhez szükséges összes berendezést. Kizárólag Ön felelős bármilyen hardver, szoftver, telefonos (vezetékes vagy más jellegű) szolgáltatás, és az Ön személyi számítógépére csatlakozó internetes hozzáférést biztosító szolgáltatás megvásárlásáért, csatlakoztatásáért, telepítéséért, betöltéséért, üzemeltetéséért és karbantartásáért és az ezzel kapcsolatos összes költségért. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy átvizsgálja hardverét és szoftverét számítógépes vírusok ellen és más ezzel kapcsolatos problémák tekintetében, mielőtt használná azokat. Semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terhel minket az Ön hardverének vagy szoftverének meghibásodásával vagy leállásával összefüggésbe hozható hibákért vagy mulasztásokért.

3. JOGOSULTSÁG

Ön kijelenti és szavatolja, hogy elmúlt 18 éves, és hogy cselekvőképessége nincs korlátozva, és nincs kizárva. A Herbalife termékei és a Herbalife Nemzetközi Üzleti Lehetőségek kézikönyv nem megrendelhetők, szállíthatók vagy eladhatók semmilyen országba azon országok kivételével, amelyeket Herbalife erre előzetesen feljogosított. Ezen országok listájának megtekintése céljából kérjük kattintson ide: Feljogosított Országok. A Herbalife folyamatosan bővíti értékesítését más piacokra, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket.

4. FÜGGETLEN HERBALIFE TANÁCSADÓK

A Herbalife termékek és szolgáltatások forgalmazása a Független Herbalife Tanácsadók hálózatán keresztül történik. Ahhoz, hogy Herbalife termékeket vagy szolgáltatásokat vásároljon, nem szükséges Független Herbalife Tanácsadóvá válnia. Mégis, amennyiben érdeklődik aziránt, hogy Független Herbalife Tanácsadóvá váljon, hívja Herbalife Magyarországot a (+36) 23/802-420-as telefonszámon.

5. FÜGGETLEN HERBALIFE TANÁCSADÓI WEBHELYEK

A Független Herbalife Tanácsadóknak lehetnek saját internetes webhelyeik. Minden Független Herbalife Tanácsadó kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy a webhelyének tartalma pontos legyen és feleljen meg valamennyi Herbalife előírásnak, irányelvnek és eljárásnak, beleértve a Herbalife Üzleti Szabályzatot és Tanácsadói Stratégiáját, az Általános Európai Internet és Értékesítési Eljárásokat, valamint az összes vonatkozó jogszabályt. A HERBALIFE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FÜGGETLEN TANÁCSADÓI WEBHELYEKKEL KAPCSOLATBAN.

6. HERBALIFE VÁSÁRLÓI GARANCIA

A Herbalife garantálja a Herbalife névvel ellátott termékek minőségét, valamint tanúsítja, hogy a számára gyártott termékek fogyasztói felhasználás tekintetében magas színvonalon eleget tesznek a szavatossági és minőségi kívánalmaknak. Bízunk benne, hogy vásárlóink termékeinket minden szempontból várakozásuknak megfelelőnek találják. Mégis, ha egy kiskereskedelmi ügyfél nem teljesen elégedett valamely Herbalife Tanácsadótól vásárolt termékkel, úgy harminc (30) napon belül visszatérítést kérhet a Tanácsadótól attól a naptól számítva, amikor az ügyfél átvette a terméket. Ennek feltétele, hogy az ügyfél visszajuttatja a terméket vagy annak fel nem használt részét ahhoz a Tanácsadóhoz, akitől a terméket vásárolta. Az ügyfél számára a Tanácsadó visszatéríti a teljes vételárat vagy lehetővé teszi a vételár más Herbalife termék vásárlására történő fordítását. Ezt a garanciát bizonyos termékekhez mellékelt vagy csomagolt közelebbről meghatározott jótállások korlátozhatják. Ez a garancia nem vonatkozik semmilyen sérült vagy nem rendeltetésszerűen (fel)használt termékre.

7. AZ ÖN ADATAI ÉS MAGÁNSZFÉRÁJA

Az Ön által megadott személyes és egyéb adatok az Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartoznak. Az Adatvédelmi Irányelvet itt találja: Adatvédelmi Szabályzat. A Megállapodás elfogadása egyben az a mindenkor hatályos és a Herbalife által egyoldalúan módosítható Adatvédelmi Szabályzat elfogadását is jelenti. Az Adatvédelmi Szabályzat értelmében az Ön által megadott személyes adatokat a Herbalife és minden leányvállalata kezelheti, tárolhatja és felhasználhatja akár az Európai Unión kívül is. E felhasználás csak az Ön és a Herbalife, illetve a Herbalife bármely leányvállalata között létrejött szerződés megkötésével, nyilvántartásával, teljesítésével, megszűnésével, illetve a Herbalife által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztésével lehet kapcsolatos. Az Adatvédelmi Szabályzat értelmében az Ön által megadott nem személyes (az Ön személyétől elválasztott) adatokat a Herbalife, a Herbalife minden leányvállalata és harmadik személyek is kezelhetik, tárolhatják, és korlátozás nélkül felhasználhatják akár az Európai Unión kívül is. Az Ön által a Webhelyen közölt adatoknak teljesnek, pontosnak és mindenkor aktuálisnak kell lennie. Amennyiben szükséges, az adatokat időben aktualizálnia kell. További tájékoztatás céljából tekintse át a teljes Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása a Webhelyen történő közzétételt követő napon lép hatályba. A Webhely vagy a Kínálat használata a módosítás elfogadását jelenti. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen átolvassa az Adatvédelmi Szabályzatot, és ismerje hatályos változatát.

8. FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS

Ön a felelős mindennemű olyan tartalomért, amit a Herbalife-nak vagy bármely leányvállalatának küld, vagy amit a Webhelyre feltölt vagy annak segítségével továbbít.

A Webhelyet és a Kínálatot, illetve más a Herbalife-tól vagy bármely leányvállalatától kapott információt nem használhat úgy, hogy:

 • bármelyik másik felhasználót a Webhely vagy a Kínálat használatában zavarjon;
 • bármilyen törvénytelen tevékenységet folytasson;
 • szándékosan kiskorúakat szólítson meg vagy bármilyen módon ártson nekik;
 • másokat saját személye vagy üzleti kapcsolatai tekintetében megtévesszen;
 • a Webhely vagy a Kínálat bármely részét módosítsa, visszafejtse, szétbontsa;
 • előzetes írásos felhatalmazásunk nélkül keretbe illessze (frame), tükrözze, vagy mély hivatkozással (deep linking) kapcsolja a Webhely vagy a Kínálat bármelyrészét; vagy
 • bármilyen webhelyről, a Webhelyen belüli bármely oldalra vagy a Kínálatra irányuló olyan hivatkozást hozzon létre, amely bármilyen termék vagy anyag gyógyító vagy egészségjavító hatására utal, tekintet nélkül arra, hogy a hivatkozott terméknek vagy anyagnak ki a gyártója vagy forgalmazója.
 • A Webhely és a Kínálat használatának jogát – sem egészben, sem részben – nem engedményezheti, és e jog gyakorlását sem engedheti át.
 • Sem a Webhelyről, sem a Kínálat egyes elemeiről nem távolíthat el semmilyen szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó közlést.

9. A WEBHELY SEGÍTSÉGÉVEL BIZTOSÍTOTT E-MAIL CÍMEK HASZNÁLATA

Bármilyen, a Webhelyen vagy a Kínálatban, illetve ezek segítségével biztosított e-mail cím használata során nem küld:

 • semmilyen törvénytelen, csalárd, fenyegető, félrevezető, rágalmazó, becsmérlő, közönséges, obszcén, ártalmas, zaklató, félremagyarázó, mások magánszféráját támadó, gyűlöletes, vagy faji, etnikai vagy máskülönben kifogásolható, vagy titoktartási megállapodás tárgyát képező, vagy olyan tartalmat, amely sérti a mi vagy harmadik személyek szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogainkat/jogát;
 • bármilyen nem nyilvános jellegű anyagot bármilyen társaságról;
 • bármilyen üzleti titkot; vagy
 • bármilyen olyan számítógépes kódot, állományt vagy programot (például számítógép vírust), amely bármilyen készülék biztonságának, illetve rendeltetésszerű működésének a megszakítását, tönkretételét vagy veszélyeztetését célozza vagy ilyen készülék működőképességét korlátozza. Kéretlen e-mailek küldése (spamming) szigorúan tilos.
 • Ebben a tekintetben kéretlen e-mail-nek (spam-nek) minősül egy kéretlen üzenet bármilyen természetes vagy jogi személy, hírcsoport, fórum, e-mail lista vagy más csoportok vagy listák számára történő küldése, hacsak nem kapott előzetesen kifejezett engedélyt az e-mail címzettjétől, vagy ha az e-mail címzettjével már üzleti vagy személyes kapcsolatban áll. AMENNYIBEN ÖN OLYAN SZEMÉLYTŐL KAP KÉRETLEN E-MAILT, AKI HERBALIFE TERMÉKEKET VAGY ÜZLETVEZETÉSI KÉZIKÖNYVET KÍNÁL ÉRTÉKESÍTÉSRE VAGY REKLÁMOZ, AKKOR KÉRJÜK, LÉPJEN VELÜNK AZONNAL KAPCSOLATBA, HOGY MI MEGTEHESSÜK A MEGFELELŐ INTÉZKEDÉST.
 • Tilos a Herbalife termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos hamis fejlécek használata az e-mailekben, valamint bármilyen e-mail eredetével kapcsolatos félrevezető magatartás tanúsítása.
 • Ha egy természetes vagy jogi személy jelzi, hogy nem tart igényt e-mail fogadására, Ön nem küldhet több e-mailt e személynek. Amennyiben egy személy hozzájárult az e-mailek fogadásához, de később kéri az e-mailek küldésének leállítását, akkor Önnek eleget kell tennie ennek a kérésnek.
 • A Herbalife tiltja a fent írt magatartásokat, akkor is, ha azok más szolgáltatók vagy e-mail továbbító személyek felhasználásával vagy másként valósul meg.

10. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGAINK

A Webhely, a Kínálat, a Tartalom és a Webhelyen esetleg megjelenő hirdetések tartalma, valamint az ezekkel kapcsolatban használt szoftverek szerzői jogi, védjegy, szabadalmi és más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok és üzleti titkot és know-how-t védő jogszabályok védelme alatt állnak. Ezek olyan felhasználása, amely eltér a Megállapodásban kifejezetten megengedett felhasználástól, így például ezek módosítása, megváltoztatása, továbbítása, értékesítése, forgalmazása, kölcsön vagy haszonbérbe adása, származtatott művek létrehozása stb., tilos.

11. TULAJDONJOG ÉS A HASZNÁLATOT ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK

Herbalife International, ©2003. Minden jog fenntartva. A Herbalife mint a szellemi tulajdonjogok jogosultja másokkal együttműködésben szerződéses megállapodások alapján működteti a Webhelyet és a Kínálatot. Előzetes írásos engedélyünk nélkül Ön semmilyen módon nem másolhatja le, jelentetheti meg újra, töltheti fel, postázhatja, közölheti vagy terjesztheti a Webhelyről vagy a Kínálatból származó anyagokat. Ön nem módosíthat semmilyen a Webhelyen vagy a Kínálatban található anyagot, és semmilyen ilyen anyagot nem használhat fel a jelen Megállapodásban kifejezetten megengedett céltól eltérő célra. A Webhely vagy a Kínálat használata alapján Ön semmilyen szellemi tulajdonjognak nem válik jogosultjává, semmilyen szellemi tulajdonon nem szerez tulajdonjogot.

A jelen Megállapodásban egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem engedményezhető engedélyt adunk Önnek a Webhelyen található tartalom használatára, amely használat kizárólag a Webhely vagy a Kínálat megtekintésére korlátozódhat. Ezen engedély értelmében Ön nem készíthet a Webhelyről vagy a Kínálatról ideiglenes vagy állandó másolatot semmilyen adathordozón, semmilyen célból. Nem fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza, nem bonthatja szét, és más módon sem változtathatja meg vagy teheti olvasásra alkalmassá a Webhely vagy a Kínálat bármely szoftver részét. A Webhely vagy a Kínálat semmilyen részét sem ruházhatja át.

A „Herbalife”, a logók, és a társaság által előállított, forgalmazott és árusított termékek neve az Amerikai Herbalife International és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy kereskedelmi márkanevei.

12. ÖTLETEK BENYÚJTÁSA

Ha Ön bármilyen ötletet, javaslatot vagy nyilatkozatot beterjeszt, jogunkban áll, hogy a beterjesztését az általunk megfelelőnek vélt bármilyen formában ellenszolgáltatás nélkül felhasználjuk, beleértve az Interneten történő megjelentetését. Ön csak akkor jelentethet meg ötleteket és anyagokat ezen a Webhelyen, ha előzetesen beszerezte a szükséges szerzői jogi és egyéb engedélyeket ahhoz, hogy ilyen anyagokat megjelentessen, és hogy megengedje nekünk, hogy ezeket az anyagokat korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználjuk. Ön vállalja, hogy minden a jelen szakasz sérelméből fakadóan a Herbalife-fal szemben támasztott igényért helytáll.

13. NYILATKOZATOK

A termékekkel és üzleti lehetőséggel kapcsolatos, a Webhelyen vagy a Kínálatban megjelenő nyilatkozatai minden esetben valóságos tapasztalatait tükrözik, élménybeszámoló jellegűek, és tartalmazzák azt a közlést, hogy tapasztalataik a tipikustól eltérőek lehetnek.

14. INTERNETES HIVATKOZÁSOK

A Webhely harmadik személyek webhelyeire vagy forrásaira mutató internetes hivatkozásokat (linkeket) is tartalmazhat. Ilyen hivatkozások megadása nem jelenti a linken keresztül elérhető bármilyen információ, termék vagy szolgáltatás ajánlását. Mivel semmilyen befolyásunk sincs harmadik személyek webhelyeire, nem vállalunk felelősséget az azokon található bármilyen tartalomért.

15. HIBÁK

A Webhely és a Kínálat elírási és egyéb hibákat tartalmazhat, amelyekért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben úgy véli, hogy hibát fedezett fel, kérjük hívjon minket a (+36) 23 802 420-as telefonszámon, adja meg a hiba leírását, az internetes (URL) helyét és az Ön elérhetőségét. Mindent meg fogunk tenni a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

16. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Herbalife felelősségét a kifizetett ellenszolgáltatásnak megfelelő pénzösszegre korlátozza.

17. KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik, hogy teljes kártérítést nyújt nekünk, vagy bármely Független Tanácsadónknak minden olyan kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a következőkből származnak, vagy ezekkel kapcsolatban merülnek fel:

 • az Ön Webhellyel vagy a Kínálattal kapcsolatos cselekedete vagy mulasztása vagy az Ön vásárlásai; az Ön cselekedetének, mulasztásának vagy vásárlásának minősül az is, ha ezek bármelyike az Ön felhasználó azonosítójával történik.
 • jelen Megállapodás bármely rendelkezésének megsértése;
 • harmadik személy szerzői, szomszédos vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak vagy egyéb jogos érdekeinek a Webhely vagy a Kínálat használatával történő megsértése.

18. MEGSZŰNÉS; MÓDOSÍTÁS

Bármikor és bármilyen okból felfüggeszthetjük az Ön Webhelyre vagy a Kínálatra vonatkozó használati jogának gyakorlását, vagy más módon korlátozhatjuk, vagy teljesen megvonhatjuk a használati jogát. Bármikor és bármilyen okból – az Ön értesítése nélkül – módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a Webhely és a Kínálat egészét vagy bármely részét. A jelen Megállapodást bármely fél értesítés nélkül felmondhatja.

19. EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRVÉNYE

A Webhelyen vagy a Kínálatban használt összes szoftver az Egyesült Államok exportellenőrzésre vonatkozó jogszabályai hatálya alá tartozik. Semmilyen ilyen szoftver nem tölthető le és más módon nem exportálható (i) Kubába, Irakba, Líbiába, Észak-Koreába, Iránba, Szíriába vagy bármilyen más olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok kiviteli tilalom alá rendelt árukat (és a fenti országok állampolgárai vagy ott tartózkodó lakói részére); vagy (ii) bárkinek, aki szerepel az Egyesült Államok Kincstári Osztályának Speciális Kijelölt Állampolgárai listáján és az Egyesült Államok Kereskedelmi Osztályának Visszautasítandó Megbízások Jegyzékében. Bármilyen ilyen szoftver letöltésével vagy használatával, Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön nem tartozik semmilyen ilyen országban vagy ilyen lista ellenőrzése alá vagy ilyen ország állampolgárai vagy lakosai közé.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját megítélésünk szerint bármikor korlátozzuk a Webhely vagy a Kínálat elérhetőségét bármilyen személy vagy földrajzi terület részére.

20. EGYÉB

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog vonatkozik. Bármilyen a jelen Megállapodással kapcsolatos jogvita esetére a felek a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Ezt a Megállapodást a felek írásban létrejött megállapodásnak tekintik. Ez a teljes Megállapodás felek között a Webhellyel és a Kínálattal kapcsolatban, az összes olyan előző írott és szóbeli megállapodások helyére lép, amelyek esetlegesen léteztek a felek között. Ön a jelen Megállapodást vagy az abból fakadó jogokat nem engedményezheti.

 

Utoljára módosítva: 2003. július 29.

© 2003. Herbalife International of America. Minden jog fenntartva.