Adatvédelmi Szabályzat

A Herbalife Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt a weboldal használatával és a weboldalon folytatott értékesítési tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Herbalife Magyarország Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6.
telefonszám: +36 1 299 7010
fax: +36 1 299 7011
e-mail: mbhungary@herbalife.com

Az Adatkezelő elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók adataival való rendelkezés jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A www.herbalife.hu weboldal használata során személyes adatainak gyűjtése és kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény, 5. § (1) a) pont).

Ön személyes adatainak kezeléséhez

 • a Herbalife-fal kötött, az Ön Herbalife Tagságát létrehozó szerződéssel, illetve
 • www.herbalife.hu honlapon való önkéntes hírlevél feliratkozással, ill.
 • www.herbalife.hu honlapon a Herbalife termékekkel kapcsolatos adatlap önkéntes kitöltésével és jóváhagyásával, ill.
 • a www.herbalife.hu honlapon a Herbalife üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlap kitöltésével és jóváhagyásával egyidejűleg hozzájárulását adja.

A kezelt adatok köre

A Herbalife Tag weboldalra való regisztrációja alkalmával a Herbalife Tag által az Adatkezelővel kötött szerződésben megadott személyes adatok közül a név, születési idő, cím, telefonszám és fax, e-mail cím kerülnek rögzítésre az Adatkezelő által. A regisztrációról az Adatkezelő e-mailben visszaigazolást küld az Ön által megadott e-mail címre.

Az hírlevél feliratokozással kapcsolatban a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím.

Amennyiben Ön kitölti és jóváhagyja a Herbalife termékekkel kapcsolatos adatlapot, mert többet szeretne megtudni a termékekről, a következő személyes adatai kerülnek felvételre és kezelésre: név, város/régió (ahol Ön lakik, tartózkodik) és a hozzá tartozó irányítószám, telefonszám, e-mail cím, életkor (-tól –ig), ill. az Ön neme.

Amennyiben Ön kitölti és jóváhagyja a Herbalife üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapot, mert többet szeretne megtudni az üzleti lehetőségekről, a következő személyes adatai kerülnek felvételre és kezelésre: név, város/régió (ahol Ön lakik, tartózkodik) és a hozzá tartozó irányítószám, telefonszám, e-mail cím, életkor (-tól –ig), ill. az Ön neme.

A weboldal használata során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Ezen adatok kezeléséhez a weboldal meglátogatásával, ill. a weboldalra való regisztrációval Ön hozzájárul.

A gyermekek magánszférájának védelme az Adatkezelő számára fontos szempont. Ebből az okból kifolyólag soha nem gyűjtünk vagy tartunk fenn a webhelyünkön információkat azokról, akikről tudjuk, hogy 14 évesnél fiatalabbak.

Az Adatkezelő a weboldalra való regisztrációt megelőzően is gyűjt a látogatók személyével kapcsolatba nem hozható információkat arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Ennek során az Adatkezelő rögzítheti a weboldalra látogató személyek által választott beállításokat, opciókat, a weboldalon való barangolásra vonatkozó szokásokat. Ezek az adatok azonban nem személyes adatok, és az Ön személyével nem összekapcsolhatóak.

Az adatkezelés célja

A www.herbalife.hu honlapon történő regisztráció kapcsán - amely csak Herbalife Tagok számára biztosított – rögzített személyes adatok kezelésének célja a honlapon a Herbalife Tagok számára elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása (termék megrendelések teljesítése stb.), a Tagok által a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások támogatása és fejlesztése, ill. minőségbiztosítás. A minőségbiztosítás magában foglalja a Herbalife Tag tevékenységének ellenőrzését a szerződéses és jogszabályi kötelezettségei betartása érdekében, ideértve annak biztosítását is, hogy fogyasztóknak a szükséges tájékoztatást, támogatást és segítséget megadja, valamint a fogyasztói megrendeléseket megfelelően teljesíti.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatok kezelésének célja hírlevél küldési szolgáltatás nyújtása.

A Herbalife termékekkel kapcsolatos adatlapon megadott adatok kezelése abból a célból történik, hogy egy Herbalife Tag felvegye Önnek a kapcsolatot és tájékoztatást adjon a Herbalife termékekről, és segítsen megtalálni az Ön számára leginkább megfelelő termékeket.

A Herbalife üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapon megadott adatok kezelése abból a célból történik, hogy egy Herbalife Tag felvegye Önnek a kapcsolatot és részletes tájékoztatást adjon a Herbalife üzleti lehetőségekről.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja.

A weboldal meglátogatása kapcsán a fentiek szerint rögzített adatok (IP cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) kezelésének célja a weboldal technikai működésének biztosítása, valamint a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése. Az adatokat tartalmazó naplóállományok elemzése során az Adatkezelő az adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az adatok továbbítása

Amennyiben Ön Herbalife Tag, a regisztráció során megadott adatai a fentebb említett célokból (minőségellenőrzés, szolgáltatások nyújtásának biztosítása) továbbításra kerülhetnek a Herbalife International of America, Inc részére (székhely: 800, West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015., tel.nr.: 001 310-410-9600) és más Herbalife leányvállalatoknak az Európai Gazdasági Térségen belül a fenti minőségellenőrzési célokból. A Herbalife leányvállalatok listáját megtalálhatja online a következő címen: http://www.herbalife.com/content/en-us/pdf/about-herbalife/worldwide-address-list.pdf Az Egyesült Államokba való adattovábbítás a Herbalife Magyarország Kft. és a Herbalife International of America, Inc. között létrejött, Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási mintaszerződésen alapul.

Amennyiben Ön kitöltötte és jóváhagyta a Herbalife termékekkel vagy az üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapot, az adatai továbbításra kerülnek a Herbalife International of America, Inc, mint adatfeldolgozó számára, ahol az adatok tárolásra kerülnek.

Az adatfeldolgozónál működő számítógépes algoritmus alapján kerül továbbításra az Ön adata ahhoz a Herbalife Taghoz, aki megkeresi Önt a termékekkel, ill. üzleti lehetőségekkel kapcsolatos információkkal. Az Egyesült Államokba való adattovábbítás a Herbalife Magyarország Kft. (Adatkezelő) és a Herbalife International of America, Inc. között létrejött, Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási mintaszerződésen alapul.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben Ön Herbalife Tagként regisztrálásra kerül honlapunkon, a személyes adatait az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg Ön a Tagi jogviszonya megszüntetésre nem kerül.

A hírlevél feliratokozás során megadott adatokat az Adatkezelő a hírlevélről való leiratkozásig, ill. a hírlevél küldési szolgáltatás megszűnéséig kezeli.

A Herbalife termékekkel, ill. üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapok kitöltése során megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a kijelölt Herbalife Tag Önt a megfelelő tájékoztatással megkeresi, de nem hosszabb ideig, mint az adatok rögzítéséről számított két (2) évig.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak olyan munkavállalók ismerhetik meg, akinek a munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. Amennyiben adatfeldolgozóként külső szolgáltató, megbízott kerül igénybe vételre, erről Ön tájékoztatást fog kapni.

Amennyiben Ön kitöltötte és jóváhagyta a Herbalife termékekkel vagy az üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapot, adatait megismerheti a Herbalife Tag, aki a fentiek szerint kiválasztásra kerül abból a célból, hogy Önt a termékekkel vagy üzleti lehetőségekkel kapcsolatban tájékoztassa.

Az adatok biztonsága

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Ön a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését vagy zárolását.

Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  Kérelmét benyújthatja az Ön Herbalife Tagjához, vagy a Herbalife Magyarország Kft.-hez (az Adatkezelőhöz, elérhetőségek lásd fent). Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

  Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

  Személyes adatainak gyűjtésének, kezelésének összhangban kell lennie az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

  Mik azok a cookie-k?

  Cookie Irányelv

  A cookie egy olyan, csak szövegből álló információsor, amelyet a webhely az Ön számítógépének merevlemezén található cookie-fájlba (állományba) továbbít azért, hogy a webhely megjegyezhesse, az Ön által használt számítógép segítségével tett látogatást. A cookie-k segíthetnek egy webhelynek a tartalom összeállításában úgy, hogy azokat gyorsabban összepárosítja az Ön preferenciáival és érdeklődésével. A legtöbb jelentős webhely használ cookie-kat. A cookie-k használata önmagában nem alkalmas az Ön személyazonosságának megállapítására.

  Egy cookie tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a cookie érkezett, valamint tartalmazza a cookie érvényességi idejét, és egy értéket, amely általában egy véletlenszerűen létrehozott egyedi szám.

  A Herbalife webhelyein a cookie-k két típusa használatos:

  Munkamenet (session) Cookie-k, ezek olyan ideiglenes cookie-k, amelyek addig maradnak az Ön internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg Ön nem hagyja el a webhelyet.

  Tárolt (persistent) Cookie-k, amelyek tovább maradnak tárolva az Ön böngészőjének cookie-állományában (hogy meddig, az a cookie érvényességi idejétől függ).

  Hogyan használják a cookie-kat ezen a webhelyen, és milyen információkat gyűjtenek?

  A Munkamenet Cookie-kat arra használják, hogy az Ön számára információkat továbbítson a webhelyünk oldalai között, elkerülve az adatok ismételt bevitelét.Regisztráció során megengedik Önnek a tárolt információkhoz történő hozzáférést.

  A Tárolt Cookie-kat arra használják, hogy felismerjük Önt egyedi látogatóként (egy számot használva, Önt nem lehet személyesen azonosítani), amikor Ön visszatér webhelyünkre. Ezek lehetővé teszik számunkra a tartalom vagy hirdetések személyre szabását, hogy azok illeszkedjenek az Ön érdeklődési köréhez, illetve hogy megakadályozzák, hogy ismételten ugyanazokat a hirdetéseket mutassuk Önnek.

  Végül, hogy anonim, csoportosított statisztikákat állítsunk össze, amelyek lehetővé teszik számunkra annak megértését, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyeinket, és segítségünkre legyenek a webhelyünk szerkezetének javításában. Ily módon mi nem tudjuk Önt személyesen beazonosítani.

  Harmadik fél Cookie-k

  Harmadik fél cookie-kat alkalmaznak ezen a webhelyen keresztül. Ezeket a következő célokra használják:

  • Weboldalaink hirdetéseinek kiszolgálására, és annak nyomon követésére, hogy a felhasználók rákattintottak-e a hirdetésekre.
  • Annak irányítására, hogy konkrét hirdetések milyen gyakran kerülnek bemutatásra az Ön számára.
  • A tartalomnak az Ön preferenciáihoz történő hozzáigazítására.
  • A webhelyünk anonim felhasználói számának nyilvántartására.
  • Biztonságos online vásárlás és tranzakciók elősegítésére.

  Webes Jelzők (beacon-ök)

  Egyes webhelyeink Webes Jelzőként (angolul néha clear gif-ként) ismert elektronikus képeket tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik számunkra azoknak a felhasználóknak a nyilvántartását, akik meglátogatták ezeket az oldalakat. A Webes Jelzők csak olyan korlátozott információkat gyűjtenek, amelyek tartalmaznak egy cookie számot, egy oldal megtekintésének időpontját és dátumát, és annak az oldalnak a leírását, amelyiken a Webes Jelző jelen van. Harmadik fél hirdetői által elhelyezett Webes Jelzőket is tarthatunk. Ezek a Jelzők nem hordoznak semmilyen személyazonosság megállapítására alkalmas információt, mivel ezeket csak egy adott kampány hatékonyságának nyomon követésére használják.

  Cookie-k engedélyezése és letiltása

  A böngészője beállításainak módosításával elfogadhatja vagy visszautasíthatja a cookie-kat. Ha a cookie-kat letiltja, nem biztos, hogy webhelyünk összes interaktív funkcióját használni tudja. Amennyiben szeretne figyelmeztetést kapni egy cookie elfogadása előtt, számos böngésző típus esetében segítségére lehet az elfogadásban az alábbi beállítási útmutató:

  Ha Ön 3.0 -ás Netscape Navigatort használ:

  • Menjen az „Options” (Beállítások) menübe
  • Kattintson a „Network Preferences” (Hálózati Beállítások) parancsra
  • Kattintson a „Protocols” (Protokollok) elemre
  • Jelölje be a „Show an alert before accepting cookie” (Figyelmeztetés megjelenítése cookie elfogadásakor) megjelölésű választónégyzetet
  • Menjen a Netscape mappába
  • Törölje le a „cookies.txt” elnevezésű fájlt, ez az összes cookie-t letörli
  • Windows 95 alatt, a „Start Menü”-ben található „Search (Keresés) funkciót is használhatja, hogy egyszerűen megtalálja a „cookies.txt” elnevezésű fájlt.

  3.0-ás Internet Explorer esetén:

  • Menjen a „View” (Nézet) menübe
  • Kattintson a “Options” (Beállítások) parancsra
  • Kattintson az “Advanced” (Egyebek) elemre
  • Jelölje be a “Warn before accepting cookies„ (Figyelmeztessen a cookie-k fogadása előtt) feliratú választónégyzetet
  • Menjen a cookie-kat tartalmazó könyvtárába
  • Törölje az összes ott található fájlt, ez letörli az összes cookie-t
  • Mihelyt letörli ezeket a fájlokat, nem lesz több cookie-ja, és minden alkalommal figyelmeztetést kap, amikor egy webhely kísérletet tesz arra, hogy egy cookie-t küldjön az Ön rendszerére. Ekkor eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-t az „Accept” (Elfogad), vagy „Cancel” (Elutasít) gombokkal.

  Ha Ön 4.0 -ás vagy újabb Netscape-et használ (6.0 alatt):

  • Menjen a menüsorban a „Edit” (Szerkesztés) menübe
  • Kattintson a “Options” (Beállítások) parancsra
  • Kattintson az “Advanced” (Haladó) elemre
  • Jelölje be a “Warn before accepting cookies” (Figyelmeztetés cookie elfogadása előtt) megjelölésű választónégyzetet
  • Most menjen a Start gombra
  • Kattintson a „Find” (Keresés) elemre
  • Kattintson az “Files and Folders” (Fájlok és mappák) elemre
  • Írja be a megjelenő kereső keresődobozba a „cookies.txt” szöveget
  • Kattintson a “Find now” (Keresés Most) gombra
  • Amikor megjelenik a keresés eredményei, húzza át az összes fájlt a Lomtárba, ez letörli az összes cookie-t.
  • Most zárja be és indítsa újra a Netscape-et.

  Amint Ön letörli ezeket a fájlokat, nem lesz több cookie-ja, és minden alkalommal figyelmeztetést kap, amikor egy webhely kísérletet tesz arra, hogy egy cookie-t küldjön az Ön rendszerére. Ekkor eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-t az „Accept” (Elfogad) vagy nem a „Cancel” (Elutasít) gombokkal.

  4.0 -ás Internet Explorer esetén:

  • Menjen a “View” (Nézet) menübe
  • Kattintson az “Internet Options” (Internet-beállítások) parancsra
  • Kattintson az “Advanced” (Speciális) fülre
  • Jelölje be a “Warn before accepting cookies” (Figyelmeztessen a cookie-k fogadása előtt) megjelölésű választó négyzetet
  • Menjen a cookie-kat tartalmazó könyvtárába
  • Törölje az összes ott található fájlt, ez letörli az összes cookie-t
  • Mihelyt letörli ezeket a fájlokat, nem lesz több cookie-ja, és minden alkalommal figyelmeztetést kap, amikor egy webhely kísérletet tesz arra, hogy egy cookie-t küldjön az Ön rendszerére. Ekkor eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-t az „Accept” (Elfogad) vagy nem a „Cancel” (Elutasít) gombokkal.

  5.0 -ás vagy újabb Internet Explorer esetén (6.0 alatt):

  • Menjen a “Tools” (Eszközök) menübe
  • Kattintson az “Internet settings” (Internetbeállítások) parancsra
  • Kattintson a “Security” (Biztonság) fülre
  • Jelölje ki az „Internet” zónát (alapértelmezésben ez van kiválasztva)
  • Válassza ki a „High” (Magas) biztonsági szint beállítást erre a zónára
  • Kattintson az “OK” gombra
  • Menjen a cookie-kat tartalmazó könyvtárába
  • Törölje az összes ott található fájlt, ez letörli az összes cookie-t
  • Mihelyt letörli ezeket a fájlokat, nem lesz több cookie-ja, és a böngészője nem küld vagy fogad már ezután új cookie-kat.

  Ha Ön 6.0 -ás vagy újabb Netscape-et használ (7.0 alatt):

  • Menjen a menüsorban a „Edit” (Szerkesztés)-be
  • Kattintson a “Preferences” (Beállítások) parancsra
  • Kattintson az “Advanced” (Haladó) elemre
  • Válassza ki a „Cookies” mezőt
  • Jelölje be vagy a “Warn before accepting cookies” (Figyelmeztetés cookie elfogadása előtt) vagy a „Disable Cookies” (Cookie tiltása) megjelölésű választónégyzetet
  • Kattintson az “OK” gombra
  • Most menjen a „Start” gombjára
  • Kattintson a “Find” (Keresés)-ra
  • Kattintson a “Files and Folders” (Fájlok és Mappák)-re
  • Írja be a megjelenő keresődobozba a „cookies.txt” szöveget
  • Kattintson a “Find Now” (Keresés Most) gombra
  • Amikor megjelenik a keresés eredménye, húzza át az összes fájlt a Lomtárba (Recycle Bin), ez letörli az összes cookie-t.
  • Most zárja be és indítsa újra a Netscape-et.
  • A korábbi választásától függően vagy figyelmeztetést kap új cookie-k megjelenésekor vagy semmilyen cookie nem kerül küldésre illetve fogadásra.

  6.0 -ás vagy újabb Internet Explorer esetén:

  • Menjen a “Tools” (Eszközök) menübe
  • Kattintson az “Internet Settings” (Internetbeállítások)-ra
  • Kattintson a “Privacy” (Adatvédelem) fülre
  • Mozgassa a csúszkát a kívánt beállítások kiválasztásához
  • Kattintson az “OK” gombra
  • Menjen a Cookie-kat tartalmazó könyvtárába
  • Törölje az összes ott található fájlt, ez letörli az összes cookie-t.
  • Mihelyt letörli ezeket a fájlokat, nem lesz több cookie-ja, és a böngészője nem küld vagy fogad már ezután új cookie-kat.

  Ha Ön 7.0 -ás vagy újabb Netscape-et használ:

  • Menjen a menüsorban a „Edit” (Szerkesztés) menübe
  • Kattintson a “Preferences” (Beállítások) parancsra
  • Kattintson a “Privacy&Security” (Adatvédelem és Biztonság) elemre
  • Válassza ki a „Cookie” mezőt
  • Válassza ki a kívánt beállításait
  • Kattintson az “OK” gombra
  • Most menjen a „Start” gombjára
  • Kattintson a “Find” (Keresés) elemre
  • Kattintson a “Files and Folders” (Fájlok és Mappák) pontra
  • Írja be a megjelenő kereső keresődobozba a „cookies.txt” szöveget
  • Kattintson a “Find now” (Keresés Most) gombra
  • Amikor megjelenik a keresés eredménye, húzza át az összes fájlt a Lomtárba, ez letörli az összes cookie-t.
  • Most zárja be és indítsa újra a Netscape-et.
  • A korábbi választásától függően vagy figyelmeztetést kap új cookie-k megjelenésekor, vagy semmilyen cookie nem kerül küldésre ill. fogadásra.

  Cookie-k törlése

  Ön könnyedén letörölheti bármelyik lementett cookie-t a böngészőjének cookie mappájában. Például, ha Ön Microsoft Windows Böngésző-t (Explorer-t) használ:

  1. Nyissa meg a „Windows Böngésző”-t
  2. Kattintson az eszköztár “Search” (Keresés) gombjára
  3. Írja be, hogy “cookie” a “Files and Folders” (Fájlok és Mappák) kereső keresődobozba
  4. Válassza ki a “My computer” (Sajátgép) elemet a „look in” (Keresés helye) dobozban
  5. Kattintson a „Search Now” (Keresés Most) gombra
  6. Kattintson duplán azokra a mappákra, amelyeket a gép megtalált
  7. ”Select” gombbal válassza ki” bármelyik cookie állományt
  8. Nyomja meg a billentyűzetén a „Delete” gombot

  Ha nem Microsoft Windows Böngészőt használ, akkor válassza ki a „Súgó” funkcióban található „cookie-k” leírást abból a célból, hogy információt kapjon arról, hol találja a cookie mappáját.

  Hogyan módosíthatom a rám vonatkozó információkat?

  Egyes Herbalife webhelyek regisztrációs oldalakat működtetnek, amelyek lehetővé teszik a megadott személyes adatok felülvizsgálatát és aktualizálását. Máshol egyszerűen választási lehetőségként lemondhatja és/vagy törölheti a szolgáltatásra vonatkozó előfizetését. Más esetekben, amikor szüksége van azon Személyes Adatok módosítására, amelyeket Ön korábban nyújtott be egy Herbalife Webhelyen keresztül, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi Tanácsadói Kapcsolatok Osztállyal, vagy jelentkezzen be a www.myherbalife.com oldalra és módosítsa az adatait online módon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben némi időre van szükség ahhoz, hogy ezek a változások tükröződjenek az összes Herbalife rendszerben, így a frissítések nem biztos, hogy azonnal láthatóvá válnak.

  Mi a helyzet az Internet és webhely biztonsággal?

  Az Internet nem biztonságos rendszer, és Önnek mindig elővigyázatosnak kell lennie, miközben az Interneten keresztül (online) adatokat küld vagy fogad. A Herbalife webhelyek által gyűjtött személyes adatok biztonságos rendszerben kerülnek tárolásra, amelyek a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. Bizonyos esetekben a személyes adatok megfelelő biztonságos technológiával titkosítására kerülnek, mielőtt Ön a tranzakcióját végrehajtja.

  Mi történik, ha úgy döntök, hogy nem regisztrálok?

  Ha úgy dönt, hogy nem regisztrál vagy nem ad meg személyes adatokat, úgy a legtöbb esetben még mindig használhatja Herbalife webhelyek zömét. Ugyanakkor nem tud majd hozzáférni a regisztrációt igénylő területekhez. Még ha nem is regisztrál, időnként gyűjtünk Önről anonim információkat azzal kapcsolatban, hogy milyen módon használta a webhelyünket. Ezek olyan információk, amelyek nem azonosítják Önt személyesen, de amelyek hasznosak lehetnek marketing szempontból vagy az általunk nyújtott szolgáltatások tökéletesítése céljából. • hu-HU | 2018.04.23. 23:38:46 | NAMP2HLASPX01