Vásárlói Adatvédelmi tájékoztató

A Herbalife Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt a független Herbalife Tagok által folytatott tevékenységgel kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Herbalife Magyarország Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6.
telefonszám: +36 1 299 7010
fax: +36 1 299 7011
e-mail: mbhungary@herbalife.com

Az Adatkezelő elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók adataival való rendelkezés jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A független Herbalife Tagok a termékértékesítés és során felvehetik a vásárlók lentebb részletezett személyes adatait. Az Ön Herbalife Tagja felveheti és feldolgozhatja a megrendelőlapon megadott személyes adatait.

A vásárlás és marketing tevékenység során az Ön személyes adatainak gyűjtése és kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény, 5. § (1) a) pont).

A kezelt adatok köre

A vásárlás és a Herbalife Tag marketing tevékenysége kapcsán az Ön következő személyes adatai kerülhetnek felvételre és kezelésre: név, szállítási cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja

Az Ön által megadott adatok kezelésének célja az adásvételi szerződés, azaz az Ön megrendelésének teljesítése.

Amennyiben Ön megadta a szállítási címét, akkor ezen adata a megrendelt termék(ek) postázása, illetve kiszállítása céljából kerül kezelésre.

Amennyiben megadta telefonszámát, akkor ezen adat abból a célból kezelhető, hogy a termék kiszállítás időpontját megelőzően a kiszállítást végző erről Önnek értesítést küldjön, e célból telefonon megkeresse.

Amennyiben Ön a megrendelőlapon a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével nyilatkozott, hogy szeretne visszahívást a Herbalife Tagtól, amellyel segíti, tanácsot ad, valamint új termékekről tájékoztatja, vásárlási kötelezettség nélkül, vagy megjelölte, hogy szeretne többet megtudni a Herbalife üzleti lehetőségekről, vagy megjelölte, hogy érdekli egy Otthoni Party rendezése, akkor cím és telefonszám adatai ezekből a célokból is kezelhetőek.

Az adatok továbbítása

Az adatait elsődlegesen az Ön Herbalife Tagja gyűjti, dolgozza fel és használja. Az Adatkezelő (Herbalife Magyarország Kft) a személyes adataihoz csak minőségbiztosítási célból férhet hozzá és e célból használhatja. A minőségbiztosítás magában foglalja a Herbalife Tag tevékenységének ellenőrzését a szerződéses és jogszabályi kötelezettségei betartása érdekében, ideértve annak biztosítását is, hogy Ön a szükséges tájékoztatást, támogatást és segítséget megkapja a Herbalife Tagjától, valamint annak biztosítását, hogy megrendelése megfelelően teljesítésre kerül. A minőségellenőrzés során a Herbalife Magyarország Kft. vagy más Herbalife leányvállalatok nem kereshetik meg Önt közvetlenül.

A Herbalife Tag vagy a Herbalife Magyarország Kft. továbbíthatja az Ön adatait a Herbalife International of America, Inc részére (székhely: 800, West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015., tel.nr.: 001 310-410-) és más Herbalife leányvállalatoknak az Európai Gazdasági Térségen belül a fenti minőségbiztosítási célokból. A Herbalife leányvállalatok listáját megtalálhatja online a következő címen: www.herbalife.com/content/en-us/pdf/about-herbalife/worldwide-address-list.pdf. Az Egyesült Államokba való adattovábbítás a Herbalife Magyarország Kft. és a Herbalife International of America, Inc. között létrejött, Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási mintaszerződésen alapul.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait főszabályként két évig kezelik. Amennyiben Ön nem jelölte meg a termékekkel kapcsolatos visszaívásra, ill. az üzleti lehetőségekre, ill. az otthoni partyra vonatkozó négyzeteket, akkor a telefonszám és címadatait a megrendelés teljesítése és a fent említett minőségbiztosítási célból legfeljebb egy (1) évig kezelik.

A vásárlásához kapcsolódó bizonylatokat és az abban foglalt személyes adatokat (számla esetén: név, cím) a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Ezen időtartamok után a személyes adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön Herbalife Tagja férhet hozzá adataihoz. Abban az esetben, ha személyes adatai a fent említettek szerint továbbításra kerülnek az Adatkezelő vagy más Herbalife leányvállalat részére, akkor az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az adatkelezőnél csak olyan munkavállalók ismerhetik meg, akinek a munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. Amennyiben adatfeldolgozóként külső szolgáltató, megbízott kerül igénybe vételre, erről Ön tájékoztatást fog kapni.

Az adatok biztonsága

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Az Ön Herbalife Tagja, ill. az Adatkezelő köteles a papír alapon felvett, ill. továbbított adatokat más iratoktól és adatoktól elkülönítetten zárható tárolóban őrizni.

Az elektronikusan felvett vagy továbbított adatokat az Ön Herbalife Tagja, ill. az Adatkezelő olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szüksége.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A regisztráció során megadott adatok helyességért Ön felel.

Ön a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését vagy zárolását.

Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri;
  • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Kérelmét benyújthatja az Ön Herbalife Tagjához, vagy a Herbalife Magyarország Kft.-hez (elérhetőségek lásd fent). Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Személyes adatainak gyűjtésének, kezelésének összhangban kell lennie az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény